प्राथमिक शिक्षण सेवकांना नॅमित्तीक रजा

 


 

 

Application Form for the Admission Under Free ship Quota( In Marathi)

Application Form for the Admission Under Free ship Quota( In English)

 

विविध पदव्या/परीक्षांना समकक्षता देणे

 

 Special Leave for the Voter of Graduate & Teachers Constituiancy
प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढणेबाबत-नाशिक विभाग.

प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढणेबाबत.-कोकण विभाग
प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढणेबाबत.-नागपूर विभाग
प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढणेबाबत अमरावती विभाग
प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढणेबाबत.-पुणे विभाग
प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढणेबाबत.-औरंगाबाद विभाग
मानधनावर नियुक्‍त केलेल्‍या शिक्षण सेवक / कृषिसेवक / ग्रामसेवकांना लागू होणा्रया निवृत्‍तीवेतन योजनेबाबत स्‍ष्‍टीकरण .
Education Officer, Gr-A .ANSWER KEY
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन
YCMOU B.ED RESULTS 2011
YCMOU B.A./B.COM RESULTS 2011
प्राथमिक शिक्षक / ग्राम सेवक व इतर कार्मचारी यांची अंतरजिल्हा बदली प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत
स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थाच्‍या प्राथमिक शाळेत शिक्षण सेवक भरतीसाठी घेतलेल्‍या केंद्रिय भरतीपूर्व निवड परिक्षेतील चूकांबाबत समिती गठीत करण्‍याबाबत
शैक्षणिक वर्षामध्‍ये कामाचे किमान दिवस, शिक्षणाचे तास व शिक्षकांसाठी प्रत्‍येक आठवडयाला किमान तास निश्चित करणे


master plan praimary and secandary school

     राज्‍य शिक्षक पुरस्‍काराच्‍या रकमेत वाढ करण्‍याबाबत.    

       YCMOU B.ED             AAT SHITHIL /ZILLA BADLI

       SCHOOL TEACHERS HOURS       D.A. From 01.05.2011

         BADLI G.R. 2010               परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने   

         B.ED CASE RESULT           sankarj                  

         D.A. LATEST                ignou result 

       EARN LEAVE       VAKTUK BHATTA (T.A.)

 

        APANG CENSUS G.R

 

       PALAK SANGH

 

        IGNOU ONLINE EXAM FORM

         B.ED G.R.      H.R.A                VALIDITY

 

   AVALIDITY IN ONE       prasuti raja

 

       D.A. G.R              PRASUTI RJA 24/8/09

    DED         MSCIT  GAT VIMA

 

YCMOU     VIVIDH RAJA             MSCIT AGE

 

  MIGRATION FORM    Sixth Pay Commission.

  CET         G R 123     MULYAMAPAN

 

 

YCMOU B.ED

 

 


      

 

                           

            

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

V